Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeenheden.

1.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschie­den al onze opdrachten uitsluitend aan volgende voorwaar­den, welke ook de voorwaarden zijn van de mede­contractant.

1.2. In geval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules of delen ervan onverkort bestaan. De hoofdingen zijn uitsluitend opgesteld voor het gemak van verwij­zing en bepalen of beperken de algemene voorwaarden niet.

 1. Offertes, contractssluiting, levering en uitvoering.
  • Behoudens andersluidende overeenkomst gelden onze bestek­ken en prijsoffertes slechts voor een termijn van een maand en de overeen­komst wordt in ieder geval pas defini­tief na uitdrukkelijke aanvaar­ding door ons.

    Indien meerdere kopers samen een bestelling plaatsen, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar t.a.v. de NV AMOTEC.

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • De opgegeven prijzen zijn afhankelijk van de hoegrootheid van de bestelling. Belangrijke wijzigingen in de bestelling geven aanleiding tot een aanpassing van de eenheidsprijzen.
 • De prij­zen in de offertes zijn berekend op basis van de lo­nen, grond­stof­fen, materialen en andere kostprijselementen op de dag van het tot stand komen van de offer­te en rekening houdend met een vermoedelijke datum van uitvoering.

Indien het uitvoeringstijdstip wordt opgeschoven dan is de NV AMOTEC gerechtigd de prijzen aan te passen in verhouding tot de prijsverhogingen van de hogervermelde kostprijselementen, tenzij de vertraging te wijten is aan de exclusieve en manifeste fout van de NV AMOTEC.

De prijzen in de offertes worden tevens berekend op basis van de gegevens die door de opdrachtgever verstrekt worden.  De NV AMOTEC behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onvolledig, onnauwkeurig of foutief zijn of wijzigingen ondergaan.

 • Onze aanbiedingen worden gedaan zonder ver­bintenis wat de leve­rings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benade­ring worden opgege­ven. Niet naleving van de termij­nen kan enkel aanleiding geven tot een schade-eis of ontbinding van het contract, wanneer de leve­ring of aanneming niet is uitgevoerd binnen een redelijke termijn na ont­vangst van een aangetekende verwittiging van de medecontractant en wanneer wij geen geldige reden voor de vertraging kunnen aanvoe­ren, waardoor de termijn gewoon zou worden geschorst.
 • Het transport en de bewaring van de goederen gebeurt steeds op risico van de klant.
 • Opmerkingen en voorstellen vanwege de NV AMOTEC tijdens besprekingen en werfbezoeken zijn steeds informatief en niet bindend aangezien de beslissingsbevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor de gekozen uitvoering steeds liggen bij de klant en desgevallend bij zijn architect.
 1. Gebreken – schade

3.1. De garantieperiode bedraagt in principe 6 maanden op alle mechanische onderdelen, behalve slijtdelen. Elektrische onderdelen vallen niet onder de garantie, tenzij het om constructiefouten gaat.

3.2. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen  na de ontvangst van de levering te worden ver­stuurd met een duidelijke omschrij­ving van de gebreken die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aan­vaard.

Verborgen gebreken dienen tevens binnen de 8 dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek per aangetekend schrijven aan de NV AMOTEC medegedeeld te worden, zoniet worden zij niet meer aanvaard.

Terugzending van goederen is enkel mogelijk na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Anders worden de goederen geweigerd en teruggezonden op kosten van de klant. De eventuele inontvangstname van teruggezonden goederen door NV AMOTEC houdt geen erkenning in van het eventueel gebrekkig karakter van de goederen.

3.3. Ieder door ons vastgesteld gebrek kan in principe niet verder reiken dan het vervangen van het gebrekkig goed of de terugbetaling van het gefactureerde bedrag, met uitsluiting van elke schadever­goe­ding.

Schade aan derden wordt door onze verzekeringspolis maximaal gedekt tot 1.250.000 euro lichamelijke schade en 250.000 euro materiële schade. De schade door brand en/ontploffing aan gebouwen en goederen van onze klanten worden gedekt tot 247.893 euro. Voor hogere schadebedragen dient de klant zich aanvullend te verzekeren, met afstand van verhaal t.a.v. NV AMOTEC. De bijpremie voor afstand van verhaal blijft ten laste van de klant.

3.4. De bewaring van de elementen geschiedt op risico van de medecontractant.

 1. Betaling.

4.1. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum te Deerlijk, behou­dens an­derslui­dende schriftelijke over­een­komst.  Voor installaties wordt een voorschot van 30 % gevraagd, daarna wordt 60 % gefactureerd bij de melding dat de goederen verzendingsklaar zijn en het saldo wordt gefactureerd na einde montage. De ver­zending­ van de factuur geldt als aanma­ning. De vorderingsstaat en/of de factuur wordt geacht aan­vaard te zijn bij gebre­ke aan protest per aangetekend schrij­ven binnen de acht dagen na factuurdatum.  Geen enkele afhou­ding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de medecontractant worden toegepast.

4.2. Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestel­ling, vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar vanaf de verval­dag tot de volledige betaling.

4.3. In geval van zelfs gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de verval­dag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het factuurbedrag na inge­brekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2.500  EUR ten titel van forfaitaire schade­vergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf ver­oor­zaakt, en dit onverminderd de gerechts­kosten en de kosten van uitvoe­ring.

4.4. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveringen en werken stop te zetten en worden de saldo’s van alle andere facturen onmiddellijk opeis­baar.

4.5. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de medecontractant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van onze rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

4.6. De goederen blijven de exclusieve eigendom van de NV AMOTEC zolang de prijs en alle toebehoren niet integraal betaald zijn. De klant draagt intussen wel het risico voor beschadiging, verlies of vernietiging van de goederen.

 1. Vroegtijdige beëindiging.

5.1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering gewoon op te schorten en/of nieuwe contractsvoorwaarden te bedingen en dit zonder dat van ons enige schadevergoeding kan worden geëist :

– in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, geprotesteer­de wissel, ontbinding van de vennoot­schap alsook bij om het even welke wijziging aan de juri­dische toe­stand van de medecon­tractant

– in geval de mogelijkheid om de over­eenkomst uit te voeren sterk bemoeilijkt of verzwaard wordt ten gevolge van over­macht, gebrek aan vervoermid­delen, sta­king, lock-out, brand en om het even welk ongeluk of incident dat de gewone gang van onze handel belemmert, zoals slechte weersomstandigheden, algemeen bekend te­kort aan al dan niet geschoolde arbeidskrachten, ver­keersongelukken, faillisse­ment leveranciers, plotse prijsstijging van de grondstoffen enz… ook al maken deze omstandigheden de uitvoering niet volledig onmogelijk.

Indien wij opteren om nieuwe contractsvoorwaarden te bedingen heeft de koper het recht om deze nieuwe voorwaarden te verwerpen en de overeenkomst in gemeenschappelijk akkoord als ontbonden te beschouwen zonder dat er wederzijds schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

5.2. In geval van annulatie van de bestelling of verbreking van de over­eenkomst door de medecontractant, hebben wij de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de betaling van een forfai­taire scha­deloos­stelling van 40 % van de waarde van de bestelling, onver­minderd ons recht te bewijzen dat onze werkelijke schade, bestaande uit winst­derving en alle kosten, meer be­draagt.

 1. Bevoegde rechtbank en gekozen recht.

6.1. Alle geschillen behoren uitslui­tend tot de bevoegd­heid van de recht­banken van het arrondissement Kortrijk, onver­minderd ons recht het geschil voor de rechtbank van de woonplaats, maat­schap­pelij­ke zetel, admini­stratie­ve zetel, ex­ploita­tieze­tel, filiaal en/of kantoor van de medecontractant te brengen. Deze bevoegdheidsregeling wordt niet gewijzigd wanneer wissels worden ge­trokken op de medecontractant.

6.2. Enkel het Belgische recht is van toe­passing op onze contrac­ten.